ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum tartalmazza Hajdankert kft, mint szolgáltató (továbbiakban „SZOLGÁLTATÓ”) által üzemeltetett www.hajdankert.hu oldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”).

Az ÁSZF tartalmazza a www.hajdankert.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) a SZOLGÁLTATÓ termékeit (a továbbiakban: „Termék”) ajánlatkérés menetét, és a Honlapnak a Honlap igénybevevője (továbbiakban: „ÜGYFÉL”) általi használatának feltételeit.

Jelen ÁSZF a Szolgáltató valamennyi termékére vonatkozik és érvényes.

A ÜGYFÉL személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Szerződés és vásárlás a honlapon keresztül nem történik. Szerződés csak személyes kapcsolatfelvétel segítségével jöhet létre, melynek nyelve magyar vagy angol.

SZOLGÁLTATÓ semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A ÜGYFÉL a Honlap használatával, a ajánlatkésének elküldésével tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

      1. A SZOLGÁLTATÓ

Név: Hajdankert kft.

Székhely, levelezési cím: 6600 Szentes Kurca sor 4.

Adószám: 13297978-2-06

Közösségi adószám:

Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank

Számlaszám: 12066007-00107855-00100005

Telefonszám: +36302245757

 

      1. A HONLAPON TÖRTÉNŐ AJÁNLATKÉRÉS

      1. Regisztráció nélkül teheti meg:

 

A Honlap tartalmai elérhetőek minden ÜGYFÉL számára, regisztráció nélkül. A Honlapon történő, ajánlatkérés nincs regisztrációhoz kötve, így az ÜGYFÉL e-mail-en vagy telefonon keresztül tudja felvenni a kapcsolatos rendelési igénye esetén.

A SZOLGÁLTATÓ az ÜGYFÉL által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémákért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

      1. Ajánlatkérés

A Honlapon Termékek ajánlatkérésére van lehetőség.

Az ÜGYFÉL az adott Termék jellemzőiről a Honlapon az adott terméknél kap tájékoztatást. Ezen felül a megrendelési folyamatban személyesen kérhet kiegészítő tájékoztatást.

Az ÜGYFÉL az alábbi módon tud a Termékekről ajánlatot kérni:

Az ajánlatkérés feladásához az e-mailben az alábbi adatok megadása szükséges:

 • Név (kötelező),
 • E-mail cím (kötelező),
 • Telefonszám (opcionális),
 • Tárgy (kötelező), 
 • Üzenet (kötelező).
 
 

Az adatok megadását követően a „Megismertem és elfogadom a hajdankert.hu  Általános szerződési feltételeit , valamint az Adatkezelési Tájékoztatóját” négyzet bejelölésével az ÜGYFÉL elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti jelen ÁSZF és a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit.

Ha az ÜGYFÉL mindent rendben talált az ajánlatkérési adatokkal kapcsolatban, akkor a „Küldése” gombra kattintva az ajánlatkérész elküldi a SZOLGÁLTATÓ részére.

Az ajánlatkérés feladásával  az ÜGYFÉL számára fizetési kötelezettség nem keletkezik.

Ha az ajánlatkérés elküldését követően merül fel annak tartalmára vonatkozó módosítási igény, azt a SZOLGÁLTATÓNAK az hajdankert@hajdankert.hu email címen jelezheti az ÜGYFÉL.

 1. Termékek ára

A Honlapon megjelenített Termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve.

A Termék ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre és kizárólag magyar forintban egyenlíthető ki a megrendelés értéke.

A SZOLGÁLTATÓ nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően a Honlapon hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a Termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl. 0 Ft). Ilyen esetekben a SZOLGÁLTATÓ nem köteles a Terméket a Honlap felületén hibásan feltüntetett áron értékesíteni ÜGYFÉL részére.

 1. Adat hibák javítása

 Az ÜGYFÉL a megrendelés leadását követően a hajdankert@hajdankert.hu 

email címen tudja jelezni.

 

     1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Az ÜGYFÉL által elküldött ajánlat megérkezését a SZOLGÁLTATÓ, visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja az ÜGYFÉL részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a ajánlatkéréssel kapcsolatos kért információkat.

Amennyiben az ÜGYFÉL természetes személy, a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

Amennyiben az ÜGYFÉL ezek után szeretné megvásárolni a terméket (termékeket) fel kell vennie a kapcsolatot a SZOLGÁLTATÓVAL a tényleges vásárlás megvalósulása végett. Ez a honlapon automatikusan nem érhető el, mivel a honlap nem webshop-ként üzemel. 

 1. Fizetési módok

A megrendelés beérkezését követően készpénzben (utánvétellel), vagy proforma számla alapján átutalással lehet kiegyenlíteni a megvásárolni kívánt termák árát.

 1. Számla

SZOLGÁLTATÓ a megrendelt szolgáltatás kiszállításakor az ÜGYFÉL részére, a kifizetés igazolására számlát ad. 

 1. Szállítás

A szállítás az ÜGYFÉLLEL személyes megállapodáson keresztül megegyezve a SZOLGÁLTATÓ vagy az ÜGYFÉL is végezheti.

Az ÜGYFÉL által megjelölt szállítási helyre történő teljesítésre a  Tekintettel azonban arra, hogy egyes termékek, szolgáltatások beszerzéséhez és szállításához – a gyártói, kereskedői készletektől és lehetőségektől függően – hosszabb időszak szükségessé válhat, ezt a körülményt a SZOLGÁLTATÓ az adott terméknél, szolgáltatásnál jelzi. Ha a SZOLGÁLTATÓ előre nem rendelkezik az előzőek szerinti információval az ÜGYFELET e-mailben értesíti az eltérő szállítási határidőkről.

Szállítási mód:

egyéni megállapodás szerint

A kiszállítás költségeit:

egyéni megállapodás szerint

 1. HIBÁS TELJESÍTÉS
 1. Kellékszavatosság

Az ÜGYFÉL a SZOLGÁLTATÓ hibás teljesítése esetén a SZOLGÁLTATÓVAL szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztónak minősülő ÜGYFÉL a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét.

A nem fogyasztói szerződés esetében is az ÜGYFÉL az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Az ÜGYFÉL – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az ÜGYFÉL által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a SZOLGÁLTATÓ számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az ÜGYFÉL nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a SZOLGÁLTATÓ költségére az ÜGYFÉL is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Az  ÜGYFÉL a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a SZOLGÁLTATÓ adott okot.

Az ÜGYFÉL köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a SZOLGÁLTATÓVAL.

Vásárló közvetlenül a SZOLGÁLTATÓVAL szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az ÜGYFÉL igazolja, hogy a szolgáltatást a SZOLGÁLTATÓTÓL vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a SZOLGÁLTATÓ csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a szolgáltatás hibája az ÜGYFÉL részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a SZOLGÁLTATÓ bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az ÜGYFÉLNEK felróható okból keletkezett, nem köteles az ÜGYFÉL által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az ÜGYFÉL köteles bizonyítani, hogy az ÜGYFÉL által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha az ÜGYFÉL a szavatossági igényét a szolgáltatástól – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a szolgáltatás egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Szavatossági igényeit az ÜGYFÉL az alábbi lehetőségeken keresztül jelentheti be, érvényesítheti.

Név: Hajdankert kft.

Székhely, levelezési cím: 6600 Szentes Kurca sor 4.

 
 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
 
 1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Az ÜGYFÉL a Termékkel vagy a SZOLGÁLTATÓ tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a SZOLGÁLTATÓ elérhetőségein terjesztheti elő.

A SZOLGÁLTATÓ a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az ÜGYFÉLNEK legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a SZOLGÁLTATÓ az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a SZOLGÁLTATÓ egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A SZOLGÁLTATÓ a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a SZOLGÁLTATÓ az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

      1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben SZOLGÁLTATÓ és az ÜGYFÉL között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita SZOLGÁLTATÓVAL folytatott tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
 

A Szeged Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím, levelezési cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

Telefon: +36-62/554-250/118

 • Bírósági eljárás kezdeményezése.
 
 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

SZOLGÁLTATÓ jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket az ÜGYFELEKET Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá az ÜGYFÉLLEL szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 1. FELELŐSSÉG

Az ÜGYFÉL a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy SZOLGÁLTATÓ nem vállal felelősséget a Honlap, valamint a Termék használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A SZOLGÁLTATÓ kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Az ÜGYFÉL köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Az ÜGYFÉL teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a SZOLGÁLTATÓ ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

Az ÜGYFÉL által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a SZOLGÁLTATÓ jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a SZOLGÁLTATÓ jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért SZOLGÁLTATÓ nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt az ÜGYFÉL elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az ÜGYFÉL államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az ÜGYFELET terheli a felelősség.

Amennyiben az ÜGYFÉL a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a SZOLGÁLTATÓNAK. Ha a SZOLGÁLTATÓ jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 1. SZERZŐI JOGOK
 1. Honlap

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. A SZOLGÁLTATÓ a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából a SZOLGÁLTATÓ előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a SZOLGÁLTATÓ előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az ÜGYFÉLNEK a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a SZOLGÁLTATÓ előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A SZOLGÁLTATÓ fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a http://www.hajdankert.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a SZOLGÁLTATÓ által foglalt minden más domainnévre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a SZOLGÁLTATÓ adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a SZOLGÁLTATÓ külön engedélyt ad.

A Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.08.01.