Adatkezelési tájékoztató

Hajdankert Kft. (a továbbiakban: SZOLGÁLTATÓ) a www.hajdankert.hu weboldal  (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapot használó és a Honlapon elérhető szolgáltatást igénybevevő felhasználók (a továbbiakban együttesen ÜGYFÉL) adatait kezeli, a Honlapon található termékek (a továbbiakban: termékek) értékesítésével és leszállításával kapcsolatban.

Az adatok kezelésével összefüggésben a SZOLGÁLTATÓ ezúton tájékoztatja az ÜGYFELEKET a Honlapon és a termékek értékesítésével és szállításával kapcsolatban az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az ÜGYFELEK jogainak gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az ÜGYFÉL a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

    1. Fogalmak

 • Ügyfél: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • Személyes adat: az ÜGYFÉLRE vonatkozó bármilyen információ;
 • hozzájárulás: az ÜGYFÉL akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az ÜGYFÉL nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
 • tiltakozás: az ÜGYFÉL, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek.

    2. Adatkezelés célja

A SZOLGÁLTATÓ az ÜGYFÉL által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Honlapon elérhető szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás, valamint a szolgáltatást használó (a Terméket megrendelő) azonosítása érdekében, csak a szükséges mértékben tárolja és kezeli.

Amennyiben a szolgáltatás igénybevétele esetén regisztrálásra kerül sor, vagy az ÜGYFÉL a Honlapon rendelést ad le, a termékek és a megrendelő beazonosításához és a Termék leszállításához, valamint a számla kiállításához szükséges személyes információk gyűjtésre és tárolásra kerülnek.

Amennyiben az ÜGYFÉL által közölt személyes információ Harmadik Félhez kapcsolódik, a SZOLGÁLTATÓ úgy tekinti, hogy az ÜGYFÉL megszerezte a szükséges hozzájárulást Harmadik Féltől a személyes információk közlésére vonatkozóan.

A SZOLGÁLTATÓ a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az ÜGYFÉL előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a SZOLGÁLTATÓ az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az ÜGYFELET tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

    3.  Adatkezelés jogalapja

A SZOLGÁLTATÓ általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján, illetve a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kerül sor.

SZOLGÁLTATÓ a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, ÜGYFÉL, szerződő felel. Bármely ÜGYFÉL e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az ÜGYFELET terheli, aki az e-mail címet megadta.

      4. SZOLGÁLTATÓ, mint adatkezelő megnevezése

                                                        Cégnév: Hajdankert kft.

                                                        Székhely: 6600 Szentes Kurca sor 4.

                                                        Cégjegyzék szám: 06-09-009296

                                                        Adószám: 13297978-2-06

                                                        Közösségi adószám:

                                                        Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank

                                                        Számlaszám: 12066007-00107855-00100005

                                                        E-mail cím: hajdankert@hajdankert.hu

       5. Az adatkezelés időtartama

A megrendelés/regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelését csak célhoz kötötten és a kapcsolódó jogszabályok szerinti ideig kerülnek megőrzésre.

Az ÜGYFÉL regisztrációjának törlésére bármikor, a törlési kérelem (postán, emailben) elküldését követően kerülhet sor. Ez esetben az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követő 5. munkanap.

A személyes adatok kezelése során az adattakarékosság, illetve a korlátozott tárolhatóság elvét alkalmazza a SZOLGÁLTATÓ, vagyis az ÜGYFÉL adatait csak addig kezeli, tárolja, ameddig az adat tárolására törvényi felhatalmazás alapján köteles. A kötelező tárolási idő lejárta után a személyes adatok törlésre kerülnek.

       6. A kezelt személyes adatok köre

 1. A vásárlás (megrendelés) során kötelezően megadott adatok

A Honlapon a Vásárlások érdekében az ÜGYFÉLNEK kötelezően meg kell adnia alábbi adatokat:

 • Név,
 • Cégnév,
 • E-mail cím,
 • Telefonszám (opcionális)

       7. Cookie-k

A SZOLGÁLTATÓ, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az ÜGYFÉL számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az ÜGYFÉL aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az ÜGYFÉL saját böngészőjében

– hogyan tudja letiltani a cookie-kat,

– hogyan fogadhat el új cookie-kat,

– hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Amennyiben az ÜGYFÉL nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

      8. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen SZOLGÁLTATÓ illetve SZOLGÁLTATÓ belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére az érintett hozzájárulása nélkül nem adják át.

A SZOLGÁLTATÓ tárhely szolgáltatást vesz igénybe a 23VNet Kft.-től (cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. tel:+3614501222).

A fentieken túl az ÜGYFÉLRE vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a ÜGYFÉL hozzájárulása alapján kerülhet sor.

     9. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

      1. Hozzáféréshez való jog

Az ÜGYFÉL bármikor jogosult tájékoztatást kérni és megismerni a Szolgáltató által kezelt, az ÜGYFÉLRE vonatkozó személyes adatokat.

SZOLGÁLTATÓ az ÜGYFÉL kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. SZOLGÁLTATÓ a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az ÜGYFÉL bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a SZOLGÁLTATÓ munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

      2. Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, korlátozás

Az ÜGYFÉL bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. SZOLGÁLTATÓ a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat SZOLGÁLTATÓ a szükséges időtartamig megőrzi.

Az ÜGYFÉL kérheti továbbá adatainak korlátozását (jogellenes vagy pontatlan adatkezelés miatt). A SZOLGÁLTATÓ korlátozza a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az ÜGYFÉL jogos érdekeit.

A helyesbítésről, törlésről és korlátozásról az ÜGYFÉLT, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy korlátozás iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy korlátozás iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

     3. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az ÜGYFÉL tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. SZOLGÁLTATÓ a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az ÜGYFÉL a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Cégnév: Hajdankert kft.

Székhely, Levelezési cím: 6600 Szentes Kurca sor 4.

E-mail cím: hajdankert@hajdankert.hu

      10. Adathordozhatósághoz való jog

Az ÜGYFÉL kérheti, hogy a SZOLGÁLTATÓ a rá vonatkozó személyes adatokat géppel olvasható formátumban bocsássa rendelkezésre.

Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013 évi V. törvény) alapján

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az ÜGYFÉL a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap/Szolgáltatás használata során bármilyen módon kárt okozott, a SZOLGÁLTATÓ jogosult az ÜGYFÉLlel szembeni kártérítés érvényesítésére. A SZOLGÁLTATÓ ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

      11. E-mail címek felhasználása

A SZOLGÁLTATÓ kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat elsősorban az ÜGYFÉL azonosítását, szolgáltatás igénybevétele során a kapcsolattartást szolgálja.

      12. Adatbiztonság

SZOLGÁLTATÓ kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

      13. Egyéb rendelkezések

SZOLGÁLTATÓ fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az ÜGYFELEKET belső levelező rendszeren keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás az értesítést követő 30. napon lép hatályba. A módosítás hatályba lépését követően az ÜGYFÉL a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020.08.01. napjától érvényes.